Algemene voorwaarden Vacances Provence 2022

Indien u een via Vacances Provence een vakantiehuis boekt zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Vacances Provence is aangesloten bij SGR, Calamiteitenfonds Reizen.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Vacances Provence K.v.K.: Nr.: 24415267 is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van www.sgr.nl/garantieregling

de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.” Op deze overeenkomst is de garantieregeling van SGR van toepassing. U kunt de voorwaarden vinden op www.sgr.nl/garantieregeling. Op verzoek stuurt SGR deze voorwaarden toe. Website: www.sgr.nl/garantieregling

Stichting Calamiteitenfonds Reizen (SCR)

“Calamiteitenfonds. Vacances Provence K.v.K.: Nr.: 24415267 is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de in dit programma / op deze internetsite (vetgedrukte naar keuze) gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:- (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Website: Calamiteitenfonds

ALGEMENE VOORWAARDEN VACANCES PROVENCE

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Begripsbepalingen
Artikel 2 - Toepasselijkheid Voorwaarden
Artikel 3 - Algemeen
Artikel 4 - Reserveringsaanvraag
Artikel 5 - Reserveringsbevestiging
Artikel 6 - Totstandkoming Overeenkomst
Artikel 7 - Huursom en betaling
Artikel 8 - Annulering en wijziging door Huurder
Artikel 9 - Verzekeringen
Artikel 10 - Aansprakelijkheid Huurder en Eigenaar
Artikel 11 - Waarborgsom
Artikel 12 – Aankomst en vertrek
Artikel 13 - Huisregels
Artikel 14 - Aantal Medereizigers
Artikel 15 - Zwembaden
Artikel 16 - Ontbinding van de Overeenkomst
Artikel 17 - Klachten over Vakantiehuis _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 1 - Begripsbepalingen

1.1 Huurder:
een natuurlijk persoon of rechtspersoon die VacancesProvence direct of via Derden opdracht geeft tot advisering en bemiddeling bij de totstandkoming van een Overeenkomst tot huur van een Vakantiehuis tussen Huurder en Verhuurder in de desbetreffende periode.
1.2. Medereiziger(s):
degene(n) die als gevolg van de Overeenkomst tussen de Huurder en de Verhuurder in het Vakantiehuis verblijven en daarmee hetgeen in deze Voorwaarden staat vermeld aanvaarden.
1.3. VacancesProvence:
de besloten vennootschap VacancesProvence BV, die in Opdracht adviseert, informeert en bemiddelt bij totstandkoming van een Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder met betrekking tot één of meer Vakantiehuizen.
1.4. Verhuurder:
de accommodatieverschaffer, eigenaar van het vakantiehuis, met wie Huurder een Overeenkomst aangaat en die, met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden, uitsluitend verantwoordelijk is voor de uitvoering van de dienst.
1.5 Beheerder:
de natuurlijk persoon of rechtspersoon die de Verhuurder ter plekke vertegenwoordigt en namens Verhuurder de ontvangst, sleuteloverdracht en uitcheck van Huurder verzorgt.
1.6. Derde(n):
Andere (rechts)personen dan VacancesProvence, Verhuurder of Huurder.
1.7. Reserveringsaanvraag:
door het plaatsen van een Reserveringsaanvraag geeft de Huurder aan VacancesProvence opdracht om namens de Huurder een Vakantiehuis te reserveren in de opgegeven periode.
1.8. Overeenkomst:
de overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder voor de huur van Vakantiehuis.
1.9. Vakantiehuis:
het betreffende gehuurde vakantieverblijf met eventuele erf, overige opstallen (zwembad(en)), inventaris en alle bij het betreffen het Vakantiehuis en het erf behorende (roerende) zaken, zoals beschreven op de Website. In voorkomende gevallen zijn er bepaalde ruimtes, zoals bijvoorbeeld garages of privé kamers/kasten afgesloten voor Huurder.
1.10. Reserveringsbevestiging (bevestiging):
waarin de Overeenkomst tot huur van Vakantiehuis door VacancesProvence namens Verhuurder wordt bevestigd aan Huurder.
1.11. Website:
de Website(s) van VacancesProvence met internetadres www.VacancesProvence.nl, www.VacancesProvence.be, www.VacancesProvence.de ______________________________________________________________________

Artikel 2 - Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1. Door het plaatsen/verstrekken van een Reserveringsaanvraag, verklaart Huurder akkoord te gaan met de Algemene voorwaarden
2.2. Het Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst en ook op wijzigingen en aanvullingen daarop, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 3 - Algemeen

3.1. De informatie op onze Website is met zorg samengesteld. Het kan zijn dat door omstandigheden de beschrijving of foto’s niet meer helemaal overeenkomen met de huidige situatie. De inrichting van het Vakantiehuis kan bijvoorbeeld deels zijn veranderd. Ook de afstanden die genoemd worden op onze Website zijn bij benadering aangegeven. Zolang dit niet om grote verschillen gaat, kunt u ons noch VacancesProvence de Verhuurder hier op aanspreken.
3.2. De persoonsgegevens die VacancesProvence opvraagt bij Huurder en Medereiziger(s) hebben VacancesProvence, Verhuurder en Beheerder nodig voor de totstandkoming en correcte uitvoering van de Overeenkomst. VacancesProvence vermeldt op haar Website hoe er omgegaan wordt met uw persoonsgegevens: https://www.VacancesProvence.nl/privacy-statement.
3.3. Alle genoemde huurprijzen en kosten, zoals vermeld op de Website van VacancesProvence, zijn altijd in euro’s en inclusief BTW. Als u in een andere valuta betaalt dan is het prijsverschil door de wisselkoers voor uw rekening. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 4 - De Reserveringsaanvraag

4.1. Door het plaatsen van een Reserveringsaanvraag geeft u als Huurder aan VacancesProvence opdracht om het Vakantiehuis te reserveren. Huurder is daarna tegenover VacancesProvence en Verhuurder gebonden tot betaling van de in Artikel 7, lid 6 genoemde kosten, ongeacht of er direct een Reserveringsbevestiging aan Huurder kan worden verstrekt
4.2. Bij het verstrekken van een Reserveringsaanvraag via internet richt VacancesProvence het reserveringsproces zodanig in dat Huurder vóór het plaatsen van de Reserveringsaanvraag op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat
4.3. VacancesProvence is namens Verhuurder gerechtigd een Reserveringsaanvraag niet te honoreren ook niet als het gewenste object in de gewenste periode nog vrij is of aanvullende voorwaarden te stellen. Daarnaast is Verhuurder gerechtigd opgegeven prijzen te wijzigen, mits tussen boeking en geboekt vakantieperiode een termijn verstrijkt van 7 maanden of langer. 

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 5 - Reserveringsbevestiging

5.1. De Reserveringsbevestiging zal in het algemeen binnen 24 uur na het plaatsen van de Reserveringsaanvraag aan de Huurder worden verstrekt. Deze geldt als bewijs voor de in de Reserveringsbevestiging omschreven Overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder voor de in de Reserveringsbevestiging genoemde periode
5.2. Huurder kan binnen twee werkdagen na ontvangst van de Reserveringsbevestiging zonder kosten eventuele fouten in de Reserveringsbevestiging door VacancesProvence laten herstellen, bij gebreke waarvan de Reserveringsbevestiging geldt als bewijs voor het bestaan en inhoud van de Overeenkomst.

_______________________________________________________________________________________________________

Artikel 6 – Totstandkoming Overeenkomst.

6.1. VacancesProvence adviseert, informeert en/of bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten op het gebied van enkelvoudige reisdiensten. De Overeenkomst komt tot stand tussen Verhuurder en Huurder
6.2. Indien de Overeenkomst wordt gesloten via bemiddeling door VacancesProvence, komt de Overeenkomst tot stand zodra de Reserveringsaanvraag door VacancesProvence is ontvangen én de reservering door VacancesProvence schriftelijk aan Huurder is bevestigd middels de Reserveringsbevestiging, onder de ontbindende voorwaarde dat Verhuurder binnen twee werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog aangeeft – om welke reden dan ook - dat huur in die betreffende periode niet mogelijk is. Daarna kan een boeking niet kosteloos worden herroepen. De wet Koop op afstand, in het bijzonder de daarin gegeven bedenktermijn van 14 dagen geldt niet voor reizen afgesloten via internet. In deze wet wordt een uitsondering gemaakt voor de toeristische sector wegens het specifieke karakter van de geleverde diensten, in aansluiting op de Europese richtlijn betreffende verkoop op afstand, die eveneens in een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 7 – Huursom en betaling

7.1. Verhuurder heeft VacancesProvence gemachtigd om de huurprijs en eventuele extra huurkosten zoals borg namens hem te incasseren ("Huursom"). De Reserveringsbevestiging bevat een kostenoverzicht en is tevens de factuur voor de Huursom.
7.2. Opgegeven huurprijzen zijn per week verschuldigd, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.
7.3. Per reservering brengt VacancesProvence éénmalig een bedrag in rekening, waarin alle vaste kosten voor bijkomende services zijn opgenomen. Op uw online offerte en in uw Reserveringsbevestiging ziet u hiervoor – naast de huurprijs van uw villa – een totaalbedrag staan bij ‘Servicepakket’.
7.4. Naast de services, die standaard zijn opgenomen in het ‘Servicepakket’ kunt u op aanvraag ook gebruik maken van een aantal extra, optionele services, zoals bijvoorbeeld: gebruik van zwembadverwarming of airconditioning, tussentijdse schoonmaak, meenemen van huisdieren, kinderbedje, etc. Hiervoor kan een extra toeslag worden berekend.
7.5. Opgegeven huurprijzen zijn exclusief toeristenbelasting, die ter plekke door de lokale overheid kan worden geheven, tenzij anders staat vermeld of wordt overeengekomen.
7.6. Uiterlijk zeven dagen na ontvangst van de Reserveringsbevestiging dient door VacancesProvence van Huurder een aanbetaling te zijn ontvangen, zoals op de Reserveringsbevestiging staat vermeld, tenzij VacancesProvence en Huurder een aangepaste betalingsregeling overeenkomen.
7.7. Het restant van het factuurbedrag, dat op de Reserveringsbevestiging staat vermeld, dient uiterlijk acht weken voor het aanvang van het verblijf op de bankrekening van VacancesProvence te zijn voldaan, tenzij VacancesProvence en Huurder een aangepaste betalingsregeling overeenkomen.
7.8. Bij boeking op een termijn van acht weken of korter voor aanvang van het verblijf dient het gehele factuurbedrag, zoals vermeld op de Reserveringsbevestiging, terstond te worden betaald.
7.9. Indien de (aan)betaling niet of niet tijdig geschiedt, is Huurder in verzuim en wordt de Overeenkomst geannuleerd, tenzij VacancesProvence en de Verhuurder anders beslissen. Huurder is in dat geval de annuleringskosten verschuldigd zoals in artikel 8.2 beschreven en is daarover vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd en evt incassokosten.
7.10. VacancesProvence heeft alsdan het recht de kosten als bedoeld in artikel 7.9 in rekening te brengen c.q. te verrekenen met de ontvangen aanbetaling(en).
7.11. De verschuldigde bedragen dienen altijd in zijn geheel door VacancesProvence te zijn ontvangen alvorens er toegang verleend kan worden tot het Vakantiehuis. De verschuldigde bedragen kunnen worden voldaan middels de VacancesProvence aangegeven betaalmethodes. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.
7.12. Na volledige betaling van de Huursom, krijgt Huurder ongeveer twee weken voor de aanvang van het verblijf, de reisbescheiden toegestuurd per e-mail met het adres van het Vakantiehuis, de naam van de Beheerder en praktische informatie m.b.t. het Vakantiehuis. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 8 - Annulering en wijziging door Huurder

8.1. Huurder is gerechtigd een Overeenkomst schriftelijk, zonder kosten, uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de Reserveringsbevestiging te annuleren of te wijzigen, tenzij het verblijf in het Vakantiehuis binnen één maand na de datum van de Reserveringsbevestiging valt.
8.2. Na afloop van de in artikel 8.1 vermelde termijn is Huurder slechts gerechtigd tot schriftelijke annulering tegen voldoening van de volgende annuleringskosten: a) Bij annulering acht weken of langer voor aanvang van het verblijf: De gefactureerde kosten ‘Servicepakket’ en 35% van de gefactureerde Huursom; b) Bij annulering binnen de termijn van acht weken voor de dag van aanvang van het verblijf of bij voortijdige beëindiging van het verblijf: De gefactureerde kosten ‘Servicepakket’ en de volledige gefactureerde Huursom.
8.3. Indien Huurder de huurperiode of andere essentialia van de Overeenkomst wenst te wijzigen, dan is daarvoor uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder nodig. Indien de toestemming door Verhuurder niet wordt verleend en Huurder de Overeenkomst wenst te annuleren, dan gelden de bepalingen van artikel 8.2 ten aanzien van annulering.
8.4. Het annuleren of wijzigen van de Overeenkomst door Huurder geldt ook als annulering of wijziging voor Medereiziger(s).
8.5. Een annulering of wijziging die op een zaterdag of zondag wordt gedaan of op een in Nederland algemeen erkende feestdag, geldt als zijnde gedaan op de eerstvolgende in Nederland geldende werkdag;
8.6. Een verzoek tot annulering of wijziging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 8.1 tot en met 8.4 dient schriftelijk te worden gericht aan VacancesProvence, die het verzoek namens Verhuurder in behandeling zal nemen.
8.7. Het is Huurder niet toegestaan het Vakantiehuis onder te verhuren of anderszins aan Derden in gebruik te geven of ter beschikking te stellen.
8.8. Indien Huurder en/of Medereiziger(s) een annuleringsverzekering afsluiten, dan kan hierop een beroep worden gedaan om de in dit artikel 8 beschreven annuleringskosten vergoed te krijgen. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 9 - Verzekeringen

9.1. Reisagent adviseert Huurder en/of Medereiziger(s) om altijd een allrisk annuleringsverzekering af te sluiten. Deze kan - in samenwerking met Europeesche Verzekeringen - via VacancesProvence worden afgesloten.
9.2. Indien Huurder via VacancesProvence een annuleringsverzekering heeft afgesloten geldt de Reserveringsbevestiging als het bewijs van de verzekering.
9.3. Het verzekerd bedrag is de huurprijs en kosten ‘Servicepakket’ zoals vermeld in de Reserveringsbevestiging. De verzekeringspremie staat in de Reserveringsbevestiging vermeld, en is inclusief assurantiebelasting en poliskosten. Om de volledige dekking van de verzekering te kunnen garanderen is het noodzakelijk om binnen 24 uur na boeking alle namen en geboortedata van de medereizigers te ontvangen.
9.4. Actuele informatie over premies, voorwaarden en dekking staan vermeld op de Website van VacancesProvence en van Europeesche Verzekeringen
9.5. Huurder dient bij aanvang van zijn verblijf in het Vakantiehuis in bezit te zijn van een geldig Wettelijk Aansprakelijkheidsverzekering. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 10 – Aansprakelijkheid Huurder en Verhuurder

10.1. Huurder heeft tijdens zijn verblijf in het Vakantiehuis een algemene zorgplicht voor het verhuurde, en zal zich dragen als een goed Huurder.
10.2. Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van het Vakantiehuis voor Verhuurder ontstaat als gevolg van het verblijf, ongeacht of deze schade werd veroorzaakt door handelen of nalaten van Huurder, Medereiziger(s) of door Derden die zich door hun toedoen in het Vakantiehuis bevinden, dan wel door enig dier of een zaak die zij onder zich hebben.
10.3. Onverminderd het in artikel 10.1 en 10.2 bepaalde, indien Verhuurder Huurder schade aanrekent, zoals beschreven in artikel 10.1 kan Huurder een beroep doen op zijn/haar Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering, zoals voorgeschreven in artikel 9, lid 5. Dergelijke verzekeringsdekking en het beroep daarop laat Huurders aansprakelijkheid jegens Verhuurder onverlet, en eventuele schade, niet of niet volledig gedekt door verzekeringen of anderszins, blijft de verantwoordelijkheid van Huurder.
10.4 Schade als gevolg van verlies of diefstal dient door Huurder verhaald te worden op de eigen reisverzekering.
10.5. Verhuurder is, met inachtneming van onderstaande beperkingen, jegens Huurder aansprakelijk indien Huurder vermogensschade heeft geleden als gevolg van een aan Verhuurder toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de essentialia van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst.
10.6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor zover Huurder en/of Medereiziger(s) eventuele schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reisverzekering of annuleringsverzekering.
10.7. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade en kosten die Huurder en/of Medereiziger(s) in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf mocht lijden, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld van Verhuurder.
10.8. Bouwactiviteiten in de buurt van het Vakantiehuis zijn niet altijd door Verhuurder te voorzien. Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast van eventuele bouwactiviteiten in de buurt.
10.9. Bij een aantal Vakantieverblijven wordt door Verhuurders aan Huurder de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een WIFI/Internetverbinding. Deze mogelijkheid is altijd uitsluitend bedoeld voor recreatief gebruik en dit aanbod behoort nooit tot de essentialia van de Overeenkomst. Verhuurder kan de werking van WIFI/internetverbinding nooit garanderen, ook al is op de Website aangegeven dat deze aanwezig is bij Vakantiehuis. Het (tijdelijk) niet aanwezig zijn dan wel niet functioneren van een internetverbinding/WIFI kan Verhuurder derhalve niet door Huurder en/of Medereiziger(s) worden aangerekend.
10.10. Bij een aantal Vakantiehuizen wordt door Verhuurders aan Huurder de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van een zwembadverwarming. Dit aanbod behoort nooit tot de essentialia van de Overeenkomst. Verhuurder kan de hoogte van de watertemperatuur in zwembaden nooit garanderen, ook al is op de Website aangegeven dat zwembadverwarming aanwezig is bij Vakantiehuis. Het (tijdelijk) niet gebruik kunnen maken van het zwembad als gevolg van een te lage watertemperatuur kan Verhuurder derhalve niet door Huurder en/of Medereiziger(s) worden aangerekend.
10.11. Hoge laadbelasting: Het is niet toegestaan om zaken met een hoge oplaaadbelasting te gebruikenof aan te sluiten, zoals, maar niet uitsluitend, airconditioning, e-bikes en elektrische auto's, tenzij anders vermeld in de reisovereenkomst.   

10.12. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel 10 is de totale aansprakelijkheid van Verhuurder voor mogelijke directe of indirecte schade Huurder en/of Medereiziger(s) lijdt als gevolg van hun verblijf in het Vakantiehuis ten allen tijden beperkt tot ten hoogste driemaal de Huursom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Verhuurder.
10.13. Bij vroegtijdig vertrek (zonder overleg en voorafgaande schriftelijke overeenstemming daarover met Verhuurder) uit het Vakantiehuis, blijft de totale Huursom verschuldigd en ontslaat dit Verhuurder van iedere vorm van schadeloosstelling.
10.14. Alle in dit artikel bedongen rechten voor de Verhuurder zijn te beschouwen als een voor de Verhuurder bedongen derdenbeding welke door hem is aanvaard bij acceptatie van de Overeenkomst door Huurder. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 11 - Waarborgsom

11.1. Alle Verhuurders van Vakantieverblijven, waarbij VacancesProvence bemiddelt, stellen als voorwaarde dat Huurder een waarborgsom voldoet. Deze dient voor Verhuurder als zekerheid voor eventuele schade of extra kosten veroorzaakt door Huurder (bijv. schoonmaakkosten, kosten voor breuk, beschadiging, verblijf met meer dan toegestane aantal personen, ernstige geluidsoverlast, etc.). De hoogte van de waarborgsom staat op de Reserveringsbevestiging vermeld. VacancesProvence heeft geen zeggenschap over de waarborgsom. Het voldoen van de waarborgsom en de restitutie ervan is een gelegenheid tussen Verhuurder en Huurder.
11.2. De waarborgsom dient bij een aantal Vakantiehuizen bij aankomst contant betaald te worden en wordt bij vertrek terugbetaald door Verhuurder of Beheerder onder eventuele aftrek van bijkomende kosten en/of schade veroorzaakt door Huurder. Indien de waarborgsom bij vertrek niet contant terugbetaald wordt, zal de waarborgsom teruggestort worden op de bankrekening van Huurder. Ook bij vertrek vóór het overeengekomen tijdstip zal de waarborgsom worden nagestuurd. In veel gevallen incasseert VacancesProvence de waarborgsom namens Verhuurder bij de eindbetaling van de factuur van Huurder. VacancesProvence is gehouden om de waarborgsom op diens eerste verzoek aan Verhuurder ter beschikking te stellen. Na afloop van de huurperiode kan de waarborgsom pas met instemming van Verhuurder worden terugbetaald. Verhuurders toestemming dient binnen 14 dagen na de afloop van de huurperiode te worden verstrekt, bij gebreke waarvan VacancesProvence de waarborgsom op eigen gezag kan terugstorten aan Huurder.
11.3. Mits Verhuurder zijn toestemming heeft verleend voor het restitueren van de waarborgsom, zal VacancesProvence zo snel mogelijk de waarborgsom terugstorten op dezelfde Huurders rekening waarvan de borg is betaald, en in ieder geval binnen 14 dagen nadat Verhuurder hiertoe zijn toestemming heeft verleend.
11.4. Huurder dient bij vertrek in aanwezigheid van Verhuurder of Beheerder een uitcheck te laten doen. Indien Huurder op een vroeg tijdstip of op een andere dag vertrekt, wordt Huurder geadviseerd om op de dag van vertrek telefonisch navraag te doen bij Verhuurder of Beheerder of de oplevering van het Vakantiehuis in orde was. Indien er sprake is van schade of breuk dient Huurder dit bij vertrek aan te geven bij Verhuurder of Beheerder.
11.5. Indien Verhuurder aan VacancesProvence geen toestemming verleent voor het restitueren van de waarborgsom zal VacancesProvence Huurder hiervan op de hoogte stellen. Voor inhoudelijke vragen over verrekeningen met de waarborgsom kan Huurder contact opnemen met Beheerder of Verhuurder. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 12 - Aankomst en vertrek

12.1. Tenzij anders overeengekomen, kan het Vakantiehuis door Huurder worden betrokken op de startdatum van de verblijfsperiode tussen 16.00 uur en 19.00 uur. De geldende vertrektijd is de einddatum van de verblijfsperiode vóór 10.00 uur.
12.2. Huurder dient zich op de dag van aankomst altijd twee uur tevoren telefonisch met Verhuurder of Beheerder in contact te stellen om het verwachte tijdstip van aankomst te melden.
12.3. Indien Huurder aankomt ná 19.00 uur dient hij voor dit tijdstip telefonisch contact te hebben opgenomen met Verhuurder of Beheerder. Aankomst na 19.00 uur is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen met Verhuurder of Beheerder. Hiervoor kan Verhuurder of Beheerder kosten in rekening brengen. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 13 - Huisregels

13.1. Voor zover een huishoudelijk reglement in het Vakantiehuis van toepassing is, dient Huurder de bepalingen van dit reglement zonder uitzondering na te leven. Verhuurder zorgt er voor dat Huurder een exemplaar van het huishoudelijk reglement ontvangt.
13.2. Het is niet toegestaan in het Vakantiehuis te roken. Eventueel aanwezige asbakken zijn bedoeld voor buitenshuis.
13.3. Het laten doen van de eindschoonmaak is door Verhuurder verplicht gesteld tegen de extra kosten die vermeld staan op de Reserveringsbevestiging. Dit laat onverlet dat Huurder bij vertrek het verblijf netjes opgeruimd en schoon dient achter te laten.
13.4. Huurder wordt bij vertrek geacht het huisvuil, flessen, papier etc. zelf af te voeren en barbecue schoon te maken. Ook afwasmachine en ijskast dienen leeggemaakt te zijn.
13.5. Verhuurder en/of Beheerder zijn gerechtigd om op eerste afroep een deel van de waarborgsom als extra schoonmaakkosten in te houden, indien de Huurder in gebreke blijft.
13.6. Het meenemen van huisdieren naar het Vakantiehuis is alleen toegestaan indien hiervoor door Verhuurder vooraf toestemming is verleend.
13.7. Indien deze toestemming is verleend staat dit expliciet vermeld in de Reserveringsbevestiging. In de meeste gevallen geldt een toeslag voor huisdieren.
13.8. In alle andere gevallen is het meenemen van huisdieren niet toegestaan en kan hiervoor achteraf een boete worden berekend van €150,00 per huisdier per dag. Daarnaast behoudt Verhuurder zich het recht voor alsnog nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook te eisen.
13.9. Indien huisdieren zijn toegestaan zoals gesteld in artikel 13.6, is Huurder aansprakelijk voor eventuele schade, aangericht door meegebrachte huisdieren. Huurder dient erop toe te zien dat meegebrachte huisdieren geen toegang hebben tot slaapkamers en zwembaden. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 14 - Aantal Medereizigers

14.1. Het in de Reserveringsbevestiging overeengekomen aantal Medereizigers mag niet worden overschreden, tenzij dat uitdrukkelijk en vooraf schriftelijk of per e-mail is overeengekomen met Verhuurder, in welk geval Verhuurder gerechtigd is meerkosten in rekening te brengen.
14.2. Indien zonder toestemming van Verhuurder meer mensen dan overeengekomen in het Vakantiehuis overnachten of kamperen op het bijbehorende terrein, is Huurder automatisch in verzuim van zijn verplichtingen in de Overeenkomst en is hij schadeplichtig.
14.3. De door Verhuurder als gevolg van overtreding van artikel 14.1 geleden schade wordt bij voorbaat bepaald op €150 per dag per persoon, voor het aantal personen dat het maximum aantal toegestane Medereizigers overschrijdt. Deze bepaling is een boetebeding in de zin der wet en geldt onverminderd het recht van Verhuurder om ontbinding en/of nakoming en/of (aanvullende) schadevergoeding van welke aard dan ook, te eisen. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 15 - Zwembaden

15.1. Zwembaden zijn in de regel van medio mei tot eind september te gebruiken. Uitzonderingen zijn mogelijk in welk kader Verhuurder geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade daardoor geleden.
15.2. Verhuurder is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de juiste beveiliging van zwembaden, conform de wettelijke regels van het land waar het Vakantiehuis is gelegen.
15.3. Kinderen jonger dan 14 jaar mogen slechts onder toezicht van een volwassene het zwembad gebruiken waarbij het verplicht is dat kind(eren) een zwemvest gebruiken. De beveiliging mag nooit als substituut worden gezien van de supervisie van de ouders voor hun kinderen. Verhuurder is niet aansprakelijk voor ongelukken in een zwembad dat hoort bij het Vakantiehuis.
15.4. Huurder dient bij aankomst de werking van de beveiliging te controleren en eventuele gebreken per omgaande te melden bij Verhuurder. Ongelukken die voortvloeien uit het feit dat Huurder de beveiliging buiten werking stelt zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van Huurder.
15.5. Het is Huurder niet toegestaan zelf de technische installatie van het zwembad te bedienen. Indien er problemen zijn met het zwembad (bijv. zwembad wordt groen, zuiveringsinstallatie of verwarming werken niet goed) dient Huurder de Beheerder of Verhuurder hiervan terstond op de hoogte te stellen, zodat schade wordt voorkomen. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 16 - Ontbinding van de Overeenkomst

16.1. Verhuurder is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail per direct te ontbinden en de onverwijlde ontruiming van het Vakantiehuis te eisen, indien (i) Huurder zijn zorgplicht voor het Vakantiehuis ernstig verzaakt, of; (ii) Huurder meer of andere personen en/of dieren in het Vakantiehuis onderbrengt dan toegestaan volgens de Overeenkomst, of;(iii) Huurder schade toebrengt aan het Vakantiehuis, of; (iv) Huurder voor overlast zorgt, of; (v) Huurder anderszins zijn verplichtingen als goed Huurder niet nakomt.
16.2. In een dergelijk geval heeft Huurder geen recht op restitutie van (een deel van) de Huursom, en is Huurder gehouden de schade te vergoeden die Verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van Huurder.
16.3. Indien Verhuurder het Vakantiehuis niet ter beschikking kan stellen ten gevolge van verkoop of omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend, is Verhuurder gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Huurder krijgt in dat geval de Huursom gerestitueerd, maar heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade. Verhuurder zal zich in zulk geval inspannen om Huurder een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief te bieden voor dezelfde of een andere periode.
16.4. Verhuurder kan bij de uitvoering van de rechten en verplichtingen op grond van de leden 1 en 2 van dit artikel 16 worden vertegenwoordigd door VacancesProvence. _______________________________________________________________________________________________________

Artikel 17 – Klachten over Vakantiehuis

17.1. Een klacht over het Vakantiehuis dient Huurder altijd direkt na het ontstaan daarvan, rechtstreeks te melden aan Verhuurder of Beheerder, zodat Verhuurder in staat wordt gesteld de klacht te adresseren. Huurder dient Verhuurder altijd in de gelegenheid te stellen eventuele gebreken te herstellen en daartoe toegang te verlenen tot het Vakantiehuis.
17.2. Indien de klacht niet bevredigend wordt geadresseerd, dient Huurder uiterlijk binnen 24 uur de klacht, gericht aan Verhuurder of Beheerder, schriftelijk bij VacancesProvence in te dienen onder vermelding van alle ter zake doende gegevens en vergezeld van bewijzen in de vorm van getuigenverklaringen en/of foto’s.
17.3. VacancesProvence zal de klacht namens Huurder doorgeven aan desbetreffende Verhuurder zodat deze alsnog eventuele gebreken kan herstellen. In een situatie als genoemd in lid 2 van dit artikel 18, zal VacancesProvence in contact treden met Verhuurder en tussen Huurder en Verhuurder bemiddelen teneinde te trachten een minnelijke oplossing tot stand te brengen. Het bepaalde in dit artikel 17.3 is uitsluitend een inspanningsverplichting van VacancesProvence.
17.4. Indien geen minnelijke oplossing van de klacht wordt bereikt tussen Huurder en Verhuurder, zal VacancesProvence, op verzoek van Huurder de ter hare beschikking staande gegevens van Verhuurder aan hem/haar kenbaar maken teneinde Huurder in de gelegenheid te stellen een eis tot schadevergoeding jegens Verhuurder in te stellen.
17.5. Indien Huurder zich niet houdt aan de termijnen en voorwaarden die zijn gesteld in dit artikel, verliest hij zijn recht op schadevergoeding, één en ander voor zover al enig recht op schadevergoeding bestaat.
Vacances Provence 2022